Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vigilante gang /'vidʤilənskə'miti/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) uỷ ban trật tự (trong một tập thể tổ chức chưa tốt)