Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  tỉnh táo
  he was in a coma for daysbut now he's fully conscious again
  nó bị hôn mê mấy ngày, nhưng bây giờ nó đã hòan tòan tỉnh táo
  biết, nhận ra
  conscious of being watched (that one is being watched)
  biết đang bị theo dõi
  có ý thức
  man is a conscious animal
  con người là một động vật có ý thức
  chú tâm, chú ý
  cố gắng làm cho công nhân chú tâm hơn nữa về chính trị

  * Các từ tương tự:
  consciously, consciousness