Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

good-hearted /'gud'hɑ:tid/  

  • Tính từ
    tốt bụng, từ bi