Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

good-natured /,gʊd'neit∫əd/  

  • Tính từ
    có bản chất tốt, tốt bụng

    * Các từ tương tự:
    good-naturedly, good-naturedness