Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (cũng likable)
    dễ thương