Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

attractively /ə'træktivli/  

  • Phó từ
    [một cách] lôi cuốn, [một cách] hấp dẫn