Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sufficiently /sə'fi∫ntli/  

  • Phó từ
    [một cách] đủ
    not sufficiently careful
    không đủ cẩn thận