Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

insufficiently /,insə'fi∫ntli/  

  • Phó từ
    [một cách] không đủ, [một cách] thiếu