Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unsatisfying /' n's tisfaii/  

  • Tính từ
    không làm tho m n, không làm vừa lòng