Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

second-rate /,sekənd'reit/  

 • Tính từ
  [thuộc] loại xoàng
  a second-rate actor
  một diễn viên loại xoàng

  * Các từ tương tự:
  second-rateness