Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    loại hạng thường (hàng hoá)