Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    làm cho lạc đường, làm cho lạc lối
    làm cho mê muội, làm cho lầm đường lạc lối
    lừa dối