Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

elsewhere /,els'weə[r]/  /,els'hear/

 • Phó từ
  ở nơi khác, từ nơi khác; tới nơi khác
  tourists from FranceItaly and elsewhere
  khách du lịch từ Pháp, I-ta-lia-a và những nơi khác
  our favourite restaurant was fullso we had to go elsewhere
  where quán ăn mà ta ưa thích đầy khách rồi, ta phải đi nơi khác