Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  ôi khét
  this butter has turned rancid
  bơ này đã khét rồi

  * Các từ tương tự:
  rancidity, rancidness