Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (thành ngữ) (tiếng lóng)
  thối tha; khủng khiếp
  I don't want your stinking money
  tôi không cần đồng tiền thối tha của anh
  she'd got a stinking cold
  cô ta bị cảm lạnh khủng khiếp
  Phó từ
  hết sức, cực kỳ
  stinking rich
  cực kỳ giàu
  stinking drunk
  say bí tỉ