Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Đại từ, Định từ
  ba
  by (in) twos and trees
  xem two
  Danh từ
  con số 3

  * Các từ tương tự:
  Three stage least squares, three-, three- cornered, three-cornered, three-d, three-D,3-D, three-day event, three-decker, three-dimensional