Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (tiếng lóng)
    say rượu