Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    có mùi vị thịt thú săn ôi

    * Các từ tương tự:
    -gamy