Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

malodorous /,mæl'əʊdərəs/  

  • Tính từ
    hôi, nặng mùi

    * Các từ tương tự:
    malodorously, malodorousness