Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (thường kiêng dùng)
    say rượu
    [as] pissed as a newt
    say khướt