Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (cách viết khác polecat)
  con chồn hôi Mỹ Châu; da lông chồn hôi Mỹ Châu
  (khẩu ngữ) người đáng khinh, người đê tiện
  how could you cheat your own childrenyou skunk?
  đồ đê tiện, sao anh lại có thể lừa cả chính con của mình?
  Động từ
  đánh bại (ai) hoàn toàn