Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  chín
  are the apples ripe enough to eat yet?
  táo đã đủ chín để ăn được chưa?
  harvest the ripe corn
  gặt lúa chín
  her lips were ripe as cherries
  môi nàng đỏ mộng như anh đào chín
  tới độ (pho mát)
  ripe cheese
  pho mát đã tới độ
  đứng tuổi (người)
  men of ripe years
  những người đã đứng tuổi
  chín muồi
  một nước mà điều kiện để tiến hành cách mạng đã chín muồi
  the time is ripe
  xem time

  * Các từ tương tự:
  ripe-off, ripen, ripeness