Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  phát triển
  a highly developed system of agriculture
  một hệ thống nông nghiệp phát triển cao
  she is well developed for her age
  cô ta thật phát triển so với tuổi
  one of the less developed countries
  một trong những nước kém phát triển