Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mature /mə't∫ʊə[r]/  /mə't∫ʊr/