Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

maturely /mə't∫ʊəli/  

  • Phó từ
    [một cách] chín chắn, [một cách] kỹ càng