Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  [làm cho] chín
  hạt ngũ cốc chín trong ánh nắng
  ánh nắng làm chín hạt ngũ cốc

  * Các từ tương tự:
  ripeness