Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

maturate /'mætjuəreit/  

  • Danh từ
    (y học) mưng mủ (mụn, nhọt...)