Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  trưởng thành
  (luật học)
  thành niên
  Danh từ
  người trưởng thành; thú vật đã lớn

  * Các từ tương tự:
  adult education, adulterant, adulterate, adulteration, adulterator, adulterer, adulteress, adulterine, adulterous