Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

grown-up /'grəʊnʌp/  

  • Tính từ
    đã lớn, đã trưởng thành
    his grown-up son
    người con trai đã trưởng thành của ông ta