Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  lớn, trưởng thành
  a grown man
  một người trưởng thành

  * Các từ tương tự:
  grown diffusion, grown junction, grown-up