Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    come to fruition; bring to fruition
    đạt kết quả, thành công