Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tính chín; tính thuần thục, tính trưởng thành