Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

consummate /kən'sʌmeit/  

 • Tính từ
  (thuộc ngữ)
  tài ba, tuyệt vời
  a consummate artist
  một nghệ sĩ tài ba
  be a consummate master of one's craft
  tinh thông nghề của mình
  (nghĩa xấu) quá xá
  a consummate liar
  tên nói láo quá xá
  Động từ
  hoàn tất
  consummate a business deal
  hòan tất một vụ giao dịch buôn bán
  consummate a marriage
  đã qua đêm tân hôn

  * Các từ tương tự:
  consummately