Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    đủ lông đủ cánh; có thể bay được rồi (chim)