Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (thông tục) hành động ăn cắp
    sự bắt chước/ sao lại vùng về (một cuốn phim...)
    sự bóc lột về tiền nong (như)đòi hỏi giá quá cao