Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • quá khứ đơn và quá khứ phân từ của spoil
    xem spoil