Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  hoãn
  cuộc đấu hoãn đến thứ bảy sau vì thời tiết xấu
  ta hãy hoãn quyết định cho tới khi ta có thêm thông tin
  postpone the evil hour (day)
  thoái thác lần nữa một công việc khó chịu

  * Các từ tương tự:
  postponement, postponer