Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    be in abeyance;fall (go) into abeyance
    bị đình chỉ;tạm thời không áp dụng
    luật này tạm thời không áp dụng khi mà an ninh quốc qua đang bị đe dọa