Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  mỏ đèn; cửa lò
  người đốt
  người đốt than
  put something on the back burner
  xem back