Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

substandard /,sʌb'tændəd/  

  • Tính từ
    dưới tiêu chuẩn
    substandard goods
    hàng dưới tiêu chuẩn, hàng không đủ tiêu chuẩn