Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  xa, ở đằng xa, cách xa
  news from afar
  tin tức từ xa
  to stand afar off
  đứng cách xa