Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rather /'rɑ:ðə[r]/  /'ræðər/