Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

preferably /'prefrəbli/  

  • Phó từ
    tốt hơn là
    they want to buy a new housenear the sea preferably
    họ cần mua một ngôi nhà mới, tốt hơn là gần biển