Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  sơ sơ, hơi
  the patient is slightly better today
  hôm nay bệnh nhân hơi khá hơn một chút
  I know her slightly
  tôi biết cô ta sơ sơ
  [một cách] mảnh khảnh
  a slightly built girl
  cô gái thân hình mảnh khảnh