Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    hơi, khá là
    I am somewhat surprised to see him
    tôi hơi ngạc nhiên khi gặp anh ta