Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

moderately /'mɒdərətli/  

  • Phó từ
    [một cách] vừa phải, [một cách] phải chăng
    she only did moderately well in the exam
    cô ta làm bài thi chỉ tốt vừa phải thôi