Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

comparatively /kəm'pærətivli/  

  • Phó từ
    [một cách] tương đối
    comparatively good
    tương đối tốt