Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  [một cách] công bằng; [một cách] đúng đắn
  (trước tính từ, phó từ) khá
  fairly good
  khá tốt
  play fairly well
  chơi khá tốt
  hoàn toàn; thật sự
  gợi ý của chị ta thật sự đến với tôi một cách bất ngờ
  I fairly jumped for joy
  tôi thực sự nhảy cẫng lên vì mừng rỡ
  the time fairly raced by
  thời gian thật sự trôi qua vùn vụt
  fairly and squarely
  trúng ngay mục tiêu
  [một cách] chắc chắn

  * Các từ tương tự:
  fairly and squarely