Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tolerably /'tɒlərəbli/  

  • Phó từ
    kha khá, khá tốt
    he plays the piano tolerably well
    anh ta chơi pi-a-nô khá hay