Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

passably /'pɑ:səbli/  

  • Phó từ
    [một cách] tàm tạm; tạm được